TERRI NADLER   |   61   |   GUNSHOT

 orr david 39.jpg

N34° 4.2533', W118° 20.6888'

© 2017 David Orr