STEPHEN JOHN SIMMONS   |   33   |   GUNSHOT

 orr david 32.jpg

N34° 5' 13.8222", W118° 21' 30.4596"

© 2017 David Orr