KATAN KHAIMOV   |   70   |   STABBING

 orr david 24.jpg

N34° 4.955', W118° 22.8577'

© 2017 David Orr