JOHN DOE   |   30   |   GUNSHOT

 orr david 23.jpg

N34° 1.9361', W118° 20.8256'

© 2017 David Orr