JACOB LIPSON   |   51   |   GUNSHOT

 orr david 15.jpg

N34° 3.885', W118° 24.64'

© 2017 David Orr