ARTAK KARAMYAN   |   28   |   GUNSHOT

 orr david 03.jpg

N34° 10.7659', W118° 24.2948'

© 2017 David Orr